Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kuźniki" we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Prezydent Wrocławia na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wypowiedział obowiazujące wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Nowe opłaty w wysokości dwukrotnie wyższej niż dotychczasowe obowiazują od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art 77 ust.2a ww. ustawy " W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadajacej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty ( nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następujących dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikajacej z tej aktualizacji" Wobec tak zwiększonych opłat zasadnym staje się wykupienie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi na własność. Ponadto Zarząd S.M. "Kuźniki" informuję, że złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu plac Powstanców Warszawy 1 wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

W załącznikach dla poszczególnych ksiąg wieczystych zawarte są nowe wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" we Wrocławiu uprzejmie informuję, że w dniach 27.12.2013 - 7.01.2014 r. będzie dokonywać odczytów stanów wodomierzy w trzech terminach. Prosimy o udostępnienie lokali w następujących dniach :

 

Załączniki:
Pobierz plik (Termin odczytów wodomierzy.pdf)Harmonogram odczytów wodomierzy[ ]46 kB

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-43/2013/134/XII-A/AŁ z dnia 28 listopada 2013 r. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza od 1.01.2014 r. nową TARYFA DLA CIEPŁA.

Załączniki:
Pobierz plik (Taryfa fortum.pdf)Taryfa dla ciepła - Fortum[ ]472 kB