27 czerwca 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh.

Na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Od 1 lipca 2024 r. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh.Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh. Odmrożenie cen oznacza wzrost średnio o 19 proc.

W drugiej połowie roku zostają również odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które Prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r. Do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa.

Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Od 1 lipca 2024 r. stawki opłat dystrybucyjnych wynikać będą z zatwierdzonej przez Prezesa URE odmrożonej Taryfy NR 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG. W tej taryfie wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu.

 W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.

Zmiana ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.)

KOGENERACJA S.A. informuje, że w związku z zapisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), zmieniającymi poszczególne zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.; dalej: Ustawa), od dnia 1 lipca 2024 r. zmianie ulegną ceny ciepła i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.

Na podstawie zmienionego brzmienia art. 3a ustawy, od dnia 1 lipca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w grupach taryfowych: GW 1, GW 1E, GW 1 A, GW 1 p2, GW 1 p3, GW 2t, GW 3 i GW 4, poszczególne składniki opłat za ciepło: cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną, cena nośnika, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i/lub stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, ograniczone zostaną do poziomu tych składników obowiązujących w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 46% (dotyczy kwot netto, nie zawierających podatku VAT).

Grupa taryfowa GW 1E do 30.06.2024 od 1.07.2024 r. x
x x po dopłatach po dopłatach x
Wyszczególnienie Jednostki wysokość cen wysokość cen Wzrost w [%]
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 114 186,91 119 080,64 4%
rata miesięczna zł/MW/m-c 9 515,58 9 923,39 4%
Cena ciepła zł/GJ 61,17 63,79 4%
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) zł/m3 19,46 20,29 4%

13 czerwca 2024 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024.

Dzięki niej cena prądu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców przed podwyżkami. Cena energii elektrycznej całodobowa do 30 czerwca 2024 r. wynosiła 0,4147 zł/kWh a od 1 lipca 2024 r. wynosi 0,6270 zł/kWh tj. wzrost o 51,2 %.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców tj. 0,6930 zł/kWh dla odbiorców z Grup 1-5, którzy złożyli Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - miedzy innymi spółdzielnie mieszkaniowe.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.