KLAUZULA INFORMACYJNA  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że na podstawie art. 13 ww. rozporządzenia (RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kuźniki” we Wrocławiu.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kuźniki" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Majakowskiego 40/1A, 54-317 Wrocław, e-mail: sekretariat @smkuzniki.pl,
  2. Dane osobowe przetwarzane są dla realizacji celów określonych w Statucie, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie Prawo spółdzielcze, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami,
  3. Dane osobowe pobierane są zgodnie z zasadami minimalizacji wyłącznie w celach wynikających z wyżej wymienionych aktów prawnych,
  4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki" przetwarza dane osobowe wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji celów określonych w przepisach powołanych w pkt.2,
  5. Właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. Właściciel danych osobowych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00­-193 Warszawa). gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  7. Dane osobowe są udostępniane w granicach określonych prawem organom administracji publicznej, sądom, policji, komornikom sądowym oraz podmiotom przetwarzającym, których działalność jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w ramach umów powierzenia,
  8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki" przechowuje dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi okresu niezbędnego do dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
  9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.  
  10. Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie przetwarzamy danych automatycznie w tym przez profilowanie.