U W A G A !

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓW ZABAW W DOBIE COVID-19

 

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe (dotyczy to również opiekunów).

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m.

3. W przypadku zbyt dużej liczby przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny dziecka (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie - kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnym problemami zdrowotnymi.

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabaw.

8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu.

10. Zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje plac zabaw zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczenie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

 

Numer telefonu do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu 71 361 46 92