Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu   
                                                                          ul. Majakowskiego 40/1A
                                                                             54-317 Wrocław
                                                                 tel.:  71-357-22-59, 71-357-61-60    
                                                                            www. smkuzniki.pl
  1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ciągów pieszo-jezdnych i chodników w zasobach Spółdzielni”.
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8:00 – 13:00 po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław  Nr  92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 61,50 zł.

     3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A

         w Wrocławiu w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 8:30.

  1. Wysokość wadium wynosi: 3.500,00 zł.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:30.
                                          Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
                                          i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie
                                                              postępowania przetargowego.