Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60
www. smkuzniki.pl

 

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy następującego zadania: „Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   placów zabaw oraz dróg w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu”

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° - 13°° po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 61,50 zł.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godz. 8:30.

4. Wysokość wadium – 500,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 30.07.2020 r. o godz. 9:00.

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie
postępowania przetargowego.