Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60


1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Dźwirzyńskiej 15-19 we Wrocławiu zlokalizowanym w przyziemiu, przy ul. Dźwirzyńskiej 19/1A o powierzchni 68,35 m2, składający się z pomieszczenia usługowego (sali sprzedaży), zaplecza, pomieszczenia socjalnego, dwóch wc i dwóch korytarzy. Lokal jest w stanie technicznym dobrym, wymaga odświeżenia.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik do zamieszczonego ogłoszenia oraz jest dostępna w siedzibie Spółdzielni.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 26.06.2020 r. do godz. 8:30.
4. Wysokość wadium wynosi : 1.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2020 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:00.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.