Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60
www. smkuzniki.pl

 

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy zadania "Remont 6 szt. posadzek balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SM „Kuźniki” we Wrocławiu".

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8°° - 13°° po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 61,50 zł. za zadanie brutto.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 18.06.2020 r. do godz. 8:30

4. Wysokość wadium – 1 750,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020 r. w siedzibie Spółdzielni - o godz. 10:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.