Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.:  71-357-22-59, 71-357-61-60   

www. smkuzniki.pl

 

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy  "Opracowania docelowej organizacji ruchu na terenie SM „Kuźniki”          z uwzględnieniem ograniczenia dostępu dla pojazdów osób niezamieszkałych w zasobach Spółdzielni".
  2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° - 13°° po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP  3 O/Wrocław  Nr  92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 36,90 zł.
  1. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 13.11.2019 r. do godz. 830.
  1. Wysokość wadium - 500,00 zł.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 13.11.2019 r. o godz. 930

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.