Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
ul. Majakowskiego 40/1A
54-317 Wrocław
tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60

1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Hermanowska 63-67 we Wrocławiu zlokalizowanym w przyziemiu, przy ul. Hermanowskiej 65/1A o powierzchni 15,60m2, składający się z pomieszczenie biurowego, pomieszczenia socjalnego i toalety. Lokal jest w stanie technicznym dobrym, wymaga odświeżenia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik do zamieszczonego ogłoszenia oraz jest dostępna w siedzibie Spółdzielni.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 10.06.2019r. do godz .8:30.
4. Wysokość wadium wynosi : 1.000,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9:00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie
postępowania przetargowego.