Walne Zgromadzenie tworzą je wszyscy członkowie spółdzielni. Walne zgromadzenie decyduje w ważnych sprawach spółdzielni i jest organem uchwałodawczym.