Działając na podstawie § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu zwołuje na dzień 16.06.2023 r. Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu o godz. 17:00

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Kuźniki’’.
4. Wybór Prezydium zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie ograniczenia możliwości wjazdu lub przejazdu przez osiedle, poprzez opuszczenie szlabanów przy ul. Dźwirzyńskiej 42-44 oraz przy ul. Sarbinowskiej 6 i podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie :
a) Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” za rok 2022
b) Sprawozdania finansowego SM „Kuźniki” za rok 2022
c) Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2022 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
b) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Kuźniki” za rok 2022,
c) Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2022 r.,
d) Przeznaczenia dodatniego wyniku z działalności gospodarczej za 2022 r.,
e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2022,
f) Wyboru przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu, na Zjazd przedkongresowy, przed VII Kongresem Spółdzielczości.
11. Rozpatrzenie projektu zmian do Statutu SM „Kuźniki” we Wrocławiu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu SM „Kuźniki” we Wrocławiu.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Zamknięcie obrad.

                    Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu od dnia 25.05.2023 r. w godzinach pracy Spółdzielni zostaną wyłożone do wglądu wszystkie materiały dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, z którymi każdy Członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać, które dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni https://www.smkuzniki.pl/index.php/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie/538-2023-r-walne-zgromadzenie

 

 

Uwaga:

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków, musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem: imienia i nazwiska kandydata oraz miejsca jego zamieszkania oraz imienia i nazwiska osób zgłaszających, musi być poparte przez co najmniej 10 członków. Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W celach formalnych należy zabrać dowód osobisty niezbędny przy odbiorze mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia.            

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o WZ 16.06.2023.pdf)Zawiadomienie o WZ 16.06.2023.pdf[ ]569 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją z dnia 7 kwietnia 2023 r. (znak: OWR.4210.22.2023.1276.XX111.DB), zatwierdził zmianę XXIII Taryfy dla ciepła KOGENERACJI S.A., która została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od 1 maja 2023 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż w odniesieniu do części odebranego ciepła, dla której zastosowanie znajduje mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, ze zm.; dalej: Ustawa), stosowane będą ceny ciepła zgodnie z postanowieniami Ustawy, powodując obniżenie opłat względem wprowadzanej od dnia 1 maja 2023 r. taryfy dla ciepła, o następujące wartości (netto):

ceny za zamówioną moc cieplną: - 2 332,70 zł/MW/miesiąc; ceny ciepła: - 13,67 zł/GJ; ceny nośnika ciepła: - 3,86 zł/m 3 .

Grupa taryfowa GW 1E od 1.05.2023 od 1.05.2023 x od 1.05.2023 od 1.05.2023 x
x x miało być jest x pod dopłatach obniżenie x
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen Wysokość cen Wzrost w [%] Wysokość cen opłat o: Faktyczny wzrost w [%]
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 98 739,72 142 179,32 43,99% 114 186,91 27 992,41 16%
rata miesięczna zł/MW/m-c 8 228,31 11 848,28 43,99% 9 515,58 2 332,70 16%
Cena ciepła zł/GJ 52,2 74,84 43,37% 61,17 13,67 17%
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) zł/m3 20,45 23,32 14,03% 19,46 3,86 -5%