Zgodnie z art.  90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. „Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

W związku z powyższym termin Walnego Zgromadzenia Członków SM „Kuźniki” we Wrocławiu planowany na 5 czerwca 2020 r. zostaje przesunięty do czasu zaistnienia możliwości zwołania zebrania WZ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 50 ust. 5 obowiązującego Statutu SM „Kuźnik” we Wrocławiu, kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

https://smkuzniki.pl/attachments/article/400/Bezpieczny%20Senior.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Bezpieczny Senior.jpg)Bezpieczny Senior.jpg[ ]271 kB

Kondolencje 1