27 czerwca 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh.

Na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Od 1 lipca 2024 r. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh.Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh. Odmrożenie cen oznacza wzrost średnio o 19 proc.

W drugiej połowie roku zostają również odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które Prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r. Do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa.

Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Od 1 lipca 2024 r. stawki opłat dystrybucyjnych wynikać będą z zatwierdzonej przez Prezesa URE odmrożonej Taryfy NR 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG. W tej taryfie wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu.

 W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.