Zmiana ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.)

KOGENERACJA S.A. informuje, że w związku z zapisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), zmieniającymi poszczególne zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.; dalej: Ustawa), od dnia 1 lipca 2024 r. zmianie ulegną ceny ciepła i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.

Na podstawie zmienionego brzmienia art. 3a ustawy, od dnia 1 lipca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w grupach taryfowych: GW 1, GW 1E, GW 1 A, GW 1 p2, GW 1 p3, GW 2t, GW 3 i GW 4, poszczególne składniki opłat za ciepło: cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną, cena nośnika, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i/lub stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, ograniczone zostaną do poziomu tych składników obowiązujących w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 46% (dotyczy kwot netto, nie zawierających podatku VAT).

Grupa taryfowa GW 1E do 30.06.2024 od 1.07.2024 r. x
x x po dopłatach po dopłatach x
Wyszczególnienie Jednostki wysokość cen wysokość cen Wzrost w [%]
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 114 186,91 119 080,64 4%
rata miesięczna zł/MW/m-c 9 515,58 9 923,39 4%
Cena ciepła zł/GJ 61,17 63,79 4%
Cena nośnika ciepła (wody zmiękczonej) zł/m3 19,46 20,29 4%