Działając na podstawie § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu zwołuje na dzień 14.06.2024 r. Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu o godz. 17:00

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie ograniczenia możliwości wjazdu lub przejazdu przez osiedle, poprzez opuszczenie szlabanu przy ul. Sarbinowskiej 6 i podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie :
a) Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” za rok 2023,
b) Sprawozdania finansowego SM „Kuźniki” za rok 2023,
c) Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2023 r.,
d) Listu polustracyjnego z lustracji pełnej za lata 2020-2022.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
b) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Kuźniki” za rok 2023,
c) Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2023 r.,
d) Przeznaczenia dodatniego wyniku z działalności gospodarczej za 2023 r.,
e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2023,
f) Przyjęcia wniosków polustracyjnych,
g) Poprawy bezpieczeństwa na ciągu pieszo-jezdnym biegnącym od ulicy Koszalińskiej, skrzyżowanie z Gołnowską do ulicy Hermanowskiej 71 , wzdłuż budynku Koszalińska 10-12 - projekt złożony przez Członków Spółdzielni,
h) Poprawy bezpieczeństwa na ciągu pieszo-jezdnym biegnącym od ulicy Koszalińskiej do budynku przy ulicy Hermanowskiej 63-67, poprzez wymalowanie pasów bezpieczeństwa typu zebra - projekt złożony przez Członków Spółdzielni,
i) Poprawy bezpieczeństwa na ciągu pieszo-jezdnym biegnącym od ulicy Koszalińskiej do budynku przy ulicy Hermanowskiej 63-67 poprzez montaż progów zwalniających - projekt złożony przez Członków Spółdzielni.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu od dnia 23.05.2024 r. w godzinach pracy Spółdzielni zostaną wyłożone do wglądu wszystkie materiały dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, z którymi każdy Członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać, które dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni www.smkuzniki.pl/WalneZgromadzenie/2024.

Uwaga:
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków, musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W celach formalnych należy zabrać dowód osobisty niezbędny przy odbiorze mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia.