Jesteś tutaj: Strona główna
 • SM kuzmiki 13.jpg
 • SM kuzniki 11.jpg
 • SM kuzniki 12.jpg
 • sm_kuzniki1.jpg
 • sm_kuzniki2.jpg
 • sm_kuzniki3.jpg
 • sm_kuzniki5.jpg
 • sm_kuzniki6.jpg

Strona główna

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 11.06.2016 r.

 

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Działając na podstawie § 31 pkt 1 oraz § 59 ust 1 pkt 7 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu zwołuje na dzień 11 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 37 przy ul. Sarbinowskiej 10  we Wrocławiu o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium zebrania.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjno-Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie :

 1. Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kuźniki” za rok 2015,
 2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
 3. Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2015 r.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

 1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015,
 2. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
 3. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu SM „Kuźniki” z działalności w 2015 r.,
 4. Przeznaczenia dodatniego wyniku z działalności gospodarczej za 2015 r.,
 5. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 6. Wyboru przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu na Zjazd przedkongresowy, przed VI Kongresem Spółdzielczości.
 7. Przedstawienie informacji o przebiegu prac związanych z podjęciem uchwał Zarządu       w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w budynkach oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 8. Sprawozdanie Komisji : Wnioskowej i Skrutacyjno-Wyborczej.
 9. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu od dnia 23.05.2016 r. zostaną wyłożone do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni wszystkie materiały dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, z którymi każdy Członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać oraz dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smkuzniki.pl/Walne Zgromadzenie/2016

Uwaga:

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W celach formalnych należy zabrać ze sobą dowód osobisty niezbędny przy odbiorze mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia.                                                                

Go to top